Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913,
Etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78
w miejscowości Celiny do skrzyżowania
z DK 86

Podstawowe parametry techniczne – parametry projektowe

Przebudowywana droga wojewódzka nr 913 będzie posiadać drogę G ½ droga główna o przekroju jednojezdniowym posiadającą po jednym pasie ruchu w każdym kierunku oraz następujące parametry:

 • szerokość pasa ruchu od 3,00 m do 3,50 m – w zależności od dostępności terenu
 • szerokość opaski - 0,50 m
 • szerokość pobocza tłuczniowego – 1,25 m
 • szerokość chodnika – 2,00 m
 • szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 2,50 m
 • pochylenie skarp 1:1,5
 • prędkość projektowa:
  - Vp=60 km/h na terenie niezabudowanym
  - Vp=50 km/h na terenie zabudowanym
 • prędkość miarodajna:
  - Vp=80 km/h na terenie niezabudowanym
  - Vp=60 km/h na terenie zabudowanym
 • konstrukcja jezdni dla kategorii KR 5
 • nośność nawierzchni dostosowana do nacisku 115 kN/oś

Opis robót - Zadanie 1

Roboty drogowe:

- Rozbudowa jezdni głównej drogi wojewódzkiej nr 913,
- Budowa odcinków chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych,
- Przebudowa zjazdów.

Roboty mostowe:

- Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich.

Roboty kolejowe:

- Przebudowa przejazdów kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Roboty związane z sieciami uzbrojenia terenu:

- Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej,
- Przebudowa sieci wodociągowej,
- Przebudowa sieci gazowej,
- Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego,
- Przebudowa sieci i linii elektroenergetycznej,
- Przebudowa sieci telekomunikacyjnych.

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

- Rozbiórka elementów przeznaczonych do likwidacji,
- Wycinka kolidującej zieleni.

Zakres robót określony dokumentacją projektową jest objęty decyzją Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1/2018 sygn.: IFXIII.7820.53.2017 z dnia 30.01.2018 r.

Opis robót - Zadanie 2

W skład Zadania 2 wchodzą:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Psary,
- budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary,
- budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie Gminy Psary.