Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913,
Etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78
w miejscowości Celiny do skrzyżowania
z DK 86

Nazwa zadania

ZADANIE NR 1:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86”

ZADANIE NR 2:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Psary”
„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary”
„Budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie Gminy Psary”

Podstawowe informacje o inwestycji


Okres realizacji projektu: 12.08.2019 r. – 15.10.2021 r.
Umowa: WI-K/P/180906/2/1
Podpisanie Umowy: 12.08.2019 r.
Przekazanie terenu budowy: 22.08.2019 r.
Umowny termin zakończenia i rozliczenia zadania: 15.10.2021 r.
Koszt inwestycji: 119 919 279,21 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 94 598 375,79 zł

Opis projektu

Początek przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 zaczyna się na skrzyżowaniu z drogą krajową DK78 w miejscowości Nowa Wieś – Celiny a kończy się na skrzyżowaniu z drogą krajową DK86 w miejscowości Będzin.

Realizacja projektu wpłynęła na zwiększenie przepustowości sieci drogowej o poprawiła dostępność dróg znajdujących się w sieci TEN-T. Zakres projektu obejmował m.in. przebudowę jezdni polegającą na dostosowaniu jej parametrów do obowiązujących warunków technicznych, w tym całkowitą wymianę nawierzchni (o ograniczonej emisji hałasu) wraz z jej wyprofilowaniem (klasa techniczna G, przekrój 1x2, KR5, nacisku osi na drogę 115kN), budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, wprowadzenie poszerzeń i przebudowę skrzyżowań jednopoziomowych, korektę geometrii osi trasy i kątów przecięcia osi dróg na skrzyżowaniach, przebudowę przejazdu kolejowego oraz obiektów mostowych, budowę zatok autobusowych, przebudowę zjazdów i wykonanie elementów odwodnienia drogi.

Cel projektu

Ogólnym celem projektu była poprawa dostępności, efektywności i jakości głównych szlaków drogowych na obszarze woj. Śląskiego na przebudowanym odcinku drogi wojewódzkiej.

Cele szczegółowe:

  • zapewnienie lepszej integracji Konurbacji Górnośląskiej z siecią TEN-T (A1, S1) i MPL Katowice – Pyrzowice,
  • poprawa skomunikowania między miastami / aglomeracjami regiony,
  • zapewnienie lepszej dystrybucji ruchu drogowego i alternatywnego połączenia do MPL Katowice – Pyrzowice i pomiędzy A1/S1,
  • poprawa warunków ruchu (przepustowości, płynności, parametrów bezpieczeństwa, komfortu jazdy),
  • poprawa parametrów ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców,
  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej północnych regionów Metropolii Górnoślaskiej.

Planowane efekty

Realizacja projektu dzięki dostosowaniu funkcjonalności drogi do istniejącego i prognozowanego ruchu wpłyneła na obniżenie czasu przejazdu, kosztów eksploatacji pojazdów i bieżącego utrzymania, wzrost dostępności infrastruktury społ.-gosp. ośrodków rozwoju.

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie

Ogółem: 119 919 279,21 PLN

W tym dofinansowanie: 94 598 375,79 PLN